dom koperta mapa
Konwektor Galicja - strona główna
druk

Neolux IIIs

 

  KARTA KATALOGOWA

 

PRZEZNACZENIE

Aparat grzewczo-wentylacyjny typu Neolux IIIs przeznaczony jest do klimatyzacji pomieszczeń zamkniętych takich jak: hotele, sale konferencyjne, kina, teatry, szkoły, biura, itp.
Aparat Neolux IIIs zapewnia pełną klimatyzację po dodatkowym zainstalowaniu agregatu wody lodowej.

ZASADA DZIAŁANIA

Agregat grzewczo-wentylacyjny typu Neolux IIIs może pracować na powietrzu świeżym i/lub obiegowym. Powietrze zewnętrzne zasysane jest do komory mieszania w dolnej części aparatu, gdzie następuje mieszanie powietrza zewnętrznego z obiegowym. Następnie wstępnie "obrobione" powietrze kierowane jest przez filtr do wentylatora. Dalej powietrze napływa na wymiennik miedziano-aluminiowy (Cu-Al), przez który przepływając ogrzewa się, a ogrzane powietrze kierowane jest przez kratkę wywiewną, znajdującą się w górnej części aparatu, do pomieszczenia. Dodatkowo w okresach przejściowych wiosna - jesień (chłodniejsze dni), można łączyć grzałki elektryczne (spełniające rolę nagrzewnicy elektrycznej), które dodatkowo ogrzeją nam powietrze napływające do pomieszczenia. PODZESPOŁY APARATU:

1) Wymiennik Cu-Al
2) Grzałki elektryczne 2 kW (1200 W + 800 W)
3) Zespół wentylatora z silnikiem
4) Filtr powietrza EU-2
5) Regulacja przepustnicy
6) Obudowa
7) Przewód zasilający z wtyczką
8) Zawór termostatyczny z głowicą
9) Przełącznik obrotów wentylatora
10) Przełącznik pracy grzałek elektrycznych
11) Kratka wlotowa powietrza obiegowego
12) Wlot powietrza świeżego - 70x800 mm 20 mm od dolnej krawędzi
13) Elastyczne węże przyłączeniowe

GŁÓWNE WYMIARY:

1) Gabaryty całkowite
2) Otwór wylotowy powietrza zewnętrznego: 500x70 mm 20 mm od dolnej krawędzi

PARAMETRY TECHNICZNE:

1) Ciśnienie robocze 0,6 MPa
2) Powierzchnia grzejna 6,372 m2
3) Czynnik grzewczy - woda maksymalnie 110ºC
4) Czynnik chłodniczy - woda lodowa
5) Moc silnika elektrycznego
6) Stopień ochrony IP 44
7) Napięcie 230 V, 50 Hz
8) Maksymalna wydajność powietrza - 469 m3/h
9) Maksymalna głośność 49 dB(A) (w odległości 1 m od aparatu) Obliczenia wymaganej powierzchni minimalnej (Fobl) nagrzewnicy wodnej aparatu, dla zadanego Q[W], przy założeniach: tp1=-20ºC i Frzecz.=6,76 m2

                                                                 
Mp
kg/s
  tp2   tw=tw1-tw2 [C]
 
tw1-tw2=80-70=10 C   tw1-tw2=90-70=20 C   tw1-tw2=100-70=30 C
 
Nr biegu
went.
  Q   Mw   K   tr.   Fr.obl.   Q   Mw   K   tr.   Fr.obl.   Q   Mw   K   tr.   Fr.obl.
 
C   W   Kg/s   W/m2K   C   m2   W   Kg/s   W/m2K   C   m2   W   Kg/s   W/m2K   C   m2
 
0,150


III
  +20   6000   0,143   27,4   74   2,96   6000   0,070   25,3   79   3,00   6000   0,048   24,9   84   2,87
 
+30   7500   0,180   28,3   67   3,96   7500   0,089   25,8   74   3,93   7500   0,060   25,1   79   3,78
 
+40   9000   0,215   29,5   61   5,00   9000   0,107   26,2   67   5,13   9000   0,072   25,4   74   4,79
 
+50   10500   0,250   30,7   54   6,33   10500   0,125   26,9   61   6,40   10500   0,084   25,6   67   6,12
 
+60   12000   0,286   31,6   46   8,26   12000   0,143   27,4   54   8,11   12000   0,095   25,9   61   7,59

Wymagana moc cieplna Qp[W] na ogrzanie powietrza wentylacyjnego

                     
Mp   tp2   tp1
 
Nr biegu
went.
  Mp   -20   0   +20
 
[kg/s]   [C]   [C]   [C]   [C]
 
I   0,075   20   3000   1500   0
 
30   3750   2250   750
 
40   4500   3000   1500
 
50   5250   3750   2250
 
60   6000   4500   3000
 
II   0,116   20   4640   2320   0
 
30   5800   3480   1160
 
40   6960   4640   2320
 
50   8120   5800   3480
 
60   9280   6960   4640
 
III   0,150   20   6000   3000   0
 
30   7500   4500   1500
 
40   9000   6000   3000
 
50   10500   7500   4500
 
60   12000   9000   6000

Wyniki badań wartości współczynnika przenikania ciepła nagrzewnicy

                 
Nr biegu
silnika went.
  Iloczyn
Wp·ρp
  Ww   K   Mw
 
kg/m2·s   m/s   W/m2K   kg/s
 
I   0,68   0,5   21,9   0,048
 
1,0   22,4   0,095
 
1,5   23,1   0,143
 
2,0   23,7   0,190
 
2,5   24,5   0,238
 
3,0   25,6   0,285
 
II   1,03   0,5   24,2   0,048
 
1,0   25,2   0,095
 
1,5   26,3   0,143
 
2,0   27,5   0,190
 
2,5   28,7   0,238
 
3,0   29,7   0,285
 
III   1,33   0,5   24,8   0,048
 
1,0   25,9   0,095
 
1,5   28,4   0,143
 
2,0   29,0   0,190
 
2,5   30,5   0,238
 
3,0   31,6   0,285

Zależność współczynnika K [W/m2K] od ww [m/s] i ρp·wp [kg/m2s] dla nagrzewnicy urządzenia Wyniki odczytów i obliczeń wielkości pomiarowych w badaniach nagrzewnicy wodnej aparatu Neolux IIIs

                                         
Gp   Woda grzewcza   tw1   tw2   tp1   tp2   Qnr   tr   K
 
Mw   Mw   W
 
m³/h/nr
biegu
  I/h   kg/s   m/s   C   C   C   C   W   C   W/m²K
 
235/I
(0,075 kg/s)
  150   0,042   0,53   80   57,2   20   66,5   4010   22,9   20,1
 
300   0,083   1,06   80   67,3   20   71,1   4410   23,1   21,9
 
650   0,180   2,30   80   74,0   20   72,6   4540   22,5   23,2
 
900   0,250   3,18   80   75,6   20   73,4   4610   22,2   23,8
 
346/II
(0,116 kg/s)
  150   0,042   0,53   80   51,6   20   56,5   5000   28,0   20,5
 
300   0,083   1,06   80   63,0   20   63,1   5916   28,9   23,4
 
650   0,180   2,30   80   71,5   20   66,8   6415   28,8   25,4
 
900   0,250   3,18   80   73,8   20   67,8   6550   28,2   26,9
 
469/III
(0,150 kg/s)
  150   0,042   0,53   80   48,0   20   51,3   5609   28,0   23,0
 
300   0,083   1,06   80   61,0   20   56,9   6610   30,1   25,2
 
650   0,180   2,30   80   69,9   20   62,2   7590   31,5   27,7
 
900   0,250   3,18   80   72,4   20   64,5   7970   30,4   30,1

Nomogram do wymiarowania nagrzewnic aparatu Analiza graficzna możliwości zamarzania wody w nagrzewnicach aparatu Moc cieplna nagrzewnicy Qw[W] w funkcji Mw oraz Δtw Wyniki pomiarów głośności działania aparatów

     
Nr biegu
wentylatora
  Głośność
 
dB(A)
 
I bieg   40,7
 
II bieg   41,4
 
III bieg   48,1
 
Poziom ta   38,4

Neolux na poszczególnych biegach działania wentylatora

         
Nr biegu wentylatora   m³/h   kg/s
 
I   235   0,075
 
II   364   0,116
 
III   469   0,150

Moc cieplna nagrzewnicy Qw [W] w funkcji Mw oraz Δtw

                 
Lp.   Mw   tw=tw1-tw2 [C]
 
kg/s   10   20   30
 
1   0   0   0   0
 
2   0,05   2095   4190   6285
 
3   0,10   4190   8380   12670
 
4   0,20   8380   16760   25140
 
5   0,30   12570   25140   37710

Uwaga: Wydajność wentylatora zamieszczona w jednostce [kg/s] odniesiono do temperatury powietrza przetłaczanego t=+20ºC

 

 

Konwektor Galicja sp. z o.o. 32-005 Niepołomice, Grabska 11 NIP: 6832048724 REGON: 121165173
wpisana do KRS pod numerem 0000350085 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie kapitał zakładowy: 450.000,00 PLN
Oferujemy wysokiej klasy produkty takie jak: Silniki | Wycinanie laserowe | Wentylatory promieniowe | Obróbka mechaniczna Neolux IIIs
Neolux | wymienniki ciepła | nagrzewnice | urządzenia grzewczo-wentylacyjne

Copyright © Konwektor Galicja 2010 | Profesjonalny wizerunek www.konwektorgalicja.pl zapewnia Krakweb.pl Agencja Interaktywna Kraków i ICEportal 3 CMS